ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತ


ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವಿತ

ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಕ್ಷಣವೇ, ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಆತನು ಅದ್ಭುತಕರವಾದ, ಸಿರಿತನದ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು. ಈ ಪಠ್ಯವು ಲೂಯಿಸ್ ಜೆಟರ್ ವಾಕರ್‍ರವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಜೀವಿತವು ಯಾವುದರ ಬಗೆಗಿನದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.