ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕು


ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೇಳುವೆವು

ಈ ಪಠ್ಯದ ಎಂಟು ಪಾಠಗಳು ದೇವರ ಎಂಟು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಠ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವು, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ.