ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕು

ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ.

ವಿಳಾಸ: 1211 S Glenstone Ave., Springfield, MO 65804 USA

ದೂರವಾಣಿ: 417-862-9533

ಇ-ಮೇಲ್: globaluniversity.edu


ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: http://www.globaluniversity.edu